K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Østre Landsret har nu endeligt afgjort striden vedrørende E/F Egholm og de pontonner, som er opført foran stuelejlighederne i københavns sydhavn. 

Ejerlejlighedsprojektet "E/F Engholm" blev udbudt til salg således, at stuelejlighederne havde eksklusiv og tidsubegrænset brugsret til pontonner beliggende i kanalen. Siden dengang har man diskuteret, hvem der i virkeligheden hæfter for betalingen af den løbende vedligeholdelse samt udskiftning, da det ikke fremgår af den til projektet udarbejdede og vedtagne individuelle ejerforeningsvedtægt. I vedtægten fremgår alene, at det var ejerforeningen, der har ansvaret for løbende vedligeholdelse og udskiftning af altaner. Stuelejlighederne har i sagens natur ikke altaner, men har omvendt disse pontonbroer, der kan anvendes som bådebro eller som et alternativ til altan. 

Byretten fandt, at altaner og pontonbroer måtte sidestilles, hvorfor ejerforeningen var forpligtet til at vedligeholde og forny disse. 

Byretsdommen blev indbragt for Østre Landsret, der nu har vendt resultatet om - og frifundet ejerforeningen. 

Østre Landsret har fundet, at pontonbroerne ikke kan siges at være en del af fællesejendommens konstruktion, og derfor heller ikke er omfattet af ejerlejlighedslovens § 6. 

Landsretten har desuden fundet, at der ikke var en sådan sammenlignelighed mellem pontonbroer og altaner, at de med rette kunne sidestilles. Landsretten har lagt vægt på, at pontonbroerne efter oplysningerne i sagen ikke er en fast eller integreret del af ejendommen, og at de ikke udgør en bærende del af bygningens konstruktion. Desuden har Østre Landsret lagt vægt på, at vedligeholdelse af pontonbroerne ikke på samme måde som vedligeholdelse af altaner må anses for nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde. Pontonbroerne kan ifølge Østre Landsret ikke anses for at være omfattet af begrebet "fælles anlæg" i øvrigt.

Advokat og partner, Kristian S. Dreyer, udtaler om landsretsdommen:

Dommen er interessant i forhold til ejerlejlighedsprojekter, og forståelsen af, hvad der hører under den fælles vedligeholdelse, og derved bliver en del af ejerforeningens vedligeholdelsesansvar. Hele sagen kunne være undgået, blot man havde omtalt forholdet i vedtægten, men i mangel af sådan regulering har Østre Landsret valgt en meget stringent juridisk tilgang til bedømmelse af sagen, og således ikke lagt vægt på almindelige rimelighedshensyn. Almindelige rimelighedshensyn fører til, at stuelejlighedernes pontonbroer som anført af byretten, skal sidestilles med de andre ejerlejligheders altaner. Det er helt korrekt, at pontonbroerne ikke er omfattet af ejerlejlighedslovens § 6, og derfor ikke i kraft af denne bestemmelse i ejerlejlighedsloven, skal anses som en fællesbesstanddel og noget fællesskabet skal bekoste vedligeholdelsen og udskiftningen af. Imidlertid kunne vedtægten godt fortolkes således, at man stidestillede altaner med pontonbroer, hvilket byretten valgte, men som landsretten nu har afvist. 

Dommen er offentliggjort i U2018.2114Ø.