K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Ejendomsbranchen er kommet ud af flere års krise. Transaktionsniveauet har været højt er højt, boligmarkedet har blomstret, og der har været projektudviklet i byerne såvel som landkommunerne. I 2023 synes dampen at være gået lidt ud af ballonen, men afdelingen for fast ejendom og byggeri hos GALST har som sådan ikke mærket nedgangen, blot at sagerne har ændret karakter. 

Vores afdeling for fast ejendom og byggeri yder rådgivning og fører retssager inden for stort set alle spørgsmål om fast ejendom og byggeri, herunder i særdeleshed ejendomsprojektudvikling. I 2023 har Kristian Dreyer bistået Nykredit og Nyboligkæden med udviklingen af deres nye projektsalgskoncept "Nybolig Development" omkring udarbejdelsen af alle de juridiske dokumenter til brug for formidlings af projektsalgsboliger. 

Vi udgiver løbende bøger og artikler om fast ejendom. Vi er faste skribenter i Berlingske Tidende og på boligsiden.dk, hvor vi giver læserne indblik i spørgsmål om fast ejendom.

Vi har undervist på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet i faget omsætning af fast ejendom, men nu på CBS, og vi underviser på efteruddannelsen for bl.a. advokater og ejendomsmæglere og på diplomuddannelsen for ejendomsadministratorer hos Ejendom Danmark. 

Kristian Dreyer er voldgiftsdommer på på oasi.dk med fokus på voldgiftssager bl.a. relateret til fast ejendom og byggeri m.v. Han er også formand for Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom og sidder i bestyrelsen hos Dansk Industri Ejendom. Sammen med senioradvokaterne Sabrina Bolvig Olsen og Regitze Elmsted samt en række yderligere i afdelingen, rådgiver de alle former for aktører i ejendoms- og byggebranchen. 

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "real estate and construction". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.

Nedenfor kan du læse mere om udvalgte specialer inden for fast ejendom og byggeri.

 

Vi yder rådgivning og bistår med tvistløsning inden for den almene boligsektor, hvor reglerne i vid udstrækning minder om boliglejerettens regler, men alligevel på helt afgørende punkter er meget forskellig derfra, herunder ikke mindst som følge af det kommunale tilsyn og de særlige beboerdemokratiske regler.

Vi yder rådgivning inden for alle områder af boliglejeretten. Vi rådgiver om og bistår med udarbejdelse og ændring af lejekontrakter, ligesom vi bl.a. rådgiver om tilbudspligt, lejefastsættelse, lejeregulering, fraflytningskrav, opsigelse og ophævelse. Ejendomsforeningen Danmark har udpeget vores ene advokat som boligdommer ved Københavns Byret, Retten i Glostrup og Retten i Lyngby.

Et typisk projektforløb begynder med en option på køb af en grund eller ejendom, tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, forhandling og indgåelse af bygge- og rådgiveraftaler, byggeriets gennemførelse samt videresalg og/eller udlejning.

Vi arbejder med mange forskellige typer af ejendomsprojektudvikling herunder bl.a. konvertering af erhvervsejendomme til beboelsesejendomme, opførelse eller ombygning af fast ejendom, tagboligprojekter, udvikling af ejer- og andelsboligprojekter, villabebyggelser og grundejerforeninger samt omdannelse af havne- og industriområder til beboelseskvarterer.

Vi underviser både ejendomsmæglere og advokater på deres lovpligtige efteruddannelseskurser i netop ejendomsprojektudvikling. Vi har herudover været inddraget i Dansk Ejendomsmæglerforenings udvikling af projektsalgsnormer, der udtrykker god ejendomsmæglerskik i forbindelse med projektsalg. I 2023 har vi for Nykredit og Nyboligkæden udviklet det nye koncept "Nybolig Development" og udarbejdet alle de nye juridiske dokumenter til brug for projektsalg. Kristian Dreyer har undvist ejendomsmæglere og advokater i godt 15 år i gennemførelsen af projektsalg og i gennemførelsen af villa-, ejerlejligheds- og andelsboligprojekter. 

Vi yder forenings- og byggeretlig rådgivning til ejer- og andelsboligforeninger samt ejendomsadministratorer. Vi rådgiver bl.a. om etablering og drift af ejer- og andelsboligforeninger, foreningsretlige forhold, byggesager, udvikling af loftsarealer, altanprojekter, støttede renoveringer efter byfornyelseslovens regler, eksklusionssager og udsættelser.

Vi har været dybt involveret i den seneste revidering af andelsboligforeningsloven i forbindelse med lovændringen "Mere robuste andelsboligforeninger", og i tilblivelsen af den nye normalvedtægt for ejerforeninger. 

Vi har i 2016 skrevet bogen ”Ejerlejligheder og andelsboliger”. Bogen er en samlet fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen består af 499 sider og behandler ca. 700 domme, kendelser og afgørelser. Bogen er det nyeste og mest omfattende værk på området.

I 2022 udgav vi bogen "Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten med kommentarer", der er den eneste lovkommentar til loven udgivet af Karnov. 

Vi rådgiver alle aktører inden for byggeriet, herunder arkitekter, tekniske rådgivere, entreprenører, investorer samt private, kommunale og statslige bygherrer. Vi bistår bl.a. i forbindelse med forhandling og udarbejdelse af entreprise- og rådgiveraftaler, udarbejdelse af alle sædvanlige aftaler, byggevoldgift og alternativ konfliktløsning, sagkyndige beslutninger samt syn og skøn. Desuden bistår vi vores kunder med projektudvikling og de kommercielle aftaler, der ofte er en del af sådanne udviklingsprojekter.

Vi bistår vores kunder med forhandling og gennemførelse af køb og salg af fast ejendom. Vi afdækker risici og muligheder i forbindelse med vores due diligence, vi rådgiver om ejerstruktur, og vi sikrer, at overdragelser sker på et fuldt oplyst grundlag.

Vi underviser advokater, developere og ejendomsmæglere i køb og salg af fast ejendom, ligesom vi i mange år har undervist på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet i faget omsætning af fast ejendom, men nu på CBS.

Vi rådgiver bl.a. om miljøretlige risici ved overdragelser, miljøklausuler, VVM-redegørelser, miljøvurderinger og lokalplaner, ligesom vi bistår i forbindelse med klagesager for Naturklagenævnet og taksationsmyndighederne samt retssager i forbindelse med dette fagområde.

Vi yder rådgivning, fører retssager og skriver lærebøger inden for stort set alle spørgsmål om fast ejendom. Vi har bl.a. skrevet to bøger, der behandler rådgiveransvar i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og andelsboliger. Det er derfor helt naturligt, at vi også fører rets- og voldgiftssager om advokat-, ejendomsmægler-, administrator- og arkitektansvar.