K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Østre Landsret har ved dom af 29. juni 2018 i anke 10. afd. B-531-17 slået fast, at en andelsboligforening gyldigt i henhold til sine vedtægter kunne træffe beslutning om at udvide nogle af bygningernes altaner i forbindelse med facaderenovering, men således at alle andelshavere skulle bidrage hertil - også de der boede i andre bygninger, og som ikke fik altanudvidelser.

Da det lå inden for andelsboligforeningens formål, og konkret fandtes at være en saglig beslutning, der lå i tråd med tidligere beslutninger i foreningen, kunne minoritetsbeskylttelsesprincipper og ligebehandlingsprincippet ikke føre til, at udgiften alene skulle afholdes af de, der fik udvidet sin altan. Alle skulle bidrage hertil. 

Landsretten valgte således at ændre byrettens dom. Byretten havde fundet, at det stred i mod ligebehandlingsprincippet. 

Kommentar af advokat og partner Kristian Dreyer:

Udgangspunktet er, at andelsboligforeningen ejer hele ejendommen, og skal vedligeholde denne. Klart er det, at vedligeholdelsesudgifter skal fordeles blandt alle medlemmer, og uanset hvor vedligeholdelsen finder sted, eller hvem der i det daglige oplever at få gavn heraf. Faktuelt er det noget, som hele foreningen og alle medlemmer har gavn af. Der vil således aldrig forekomme situaitoner, hvor ovenstående problemstilling bliver aktuel, hvis det omhandler helt sædvnlig og nødvendig vedligeholdelse. 

Spørgsmålet bliver interessant, hvor der sker en ændring af status quo, og man anskaffer sig nye installationer i foreningen. Det kunne være elevatorer i en bestemt bygning, men ikke i alle. Eller som her altanudvidelser på to ud af 5 bygninger tilhørende andelsboligforeningen. Nogle medlemmer vil synes, at det er uretfærdigt, at de skal bidrage hertil, hvis ikke de selv får gavn af beslutningen. Indirekte får de øvrige imidlertid gavn af investeringen, hvis det bidrager til værdiforøgelse af den samlede andelsboligforenings ejendoms værdi. Er beslutningen båret af sagelige hensyn, og ikke udtryk for, at nogle på urimelig måde drager nytte af beslutningen på bekostning af andre, vil det ikke bryde med ligebehandlingsprincippet, men det vil altid være en helt konkret vurdering, der ikke altid er nem at foretage, men som må vurderes konkret fra sag til sag.